תפריט נגישות
שינוי גודל גופן    A  A  A
שינוי ניגודיות לבן  |  שחור
נכסים  /  גיאנה

גיאנה

Guyana_map_021218

בלוק Kaieteur

ExxonMobil מחזיקה ב- 35% מהזכויות בבלוק Kaieteur ומשמשת כמפעילה בו.

רציו גיאנה מחזיקה ב- 25% מזכויות הנפט בבלוק.

Cataleya מחזיקה ב- 25% מזכויות הנפט בבלוק.

Hess מחזיקה ב- 15% מזכויות הנפט בבלוק.

שטחו של בלוק Kaieteur הוא כ-  13,535 קמ"ר בעומק ים הנע בין 2,800-3,800 מטרים

במהלך שנת 2017 נערך סקר סייסמי תלת מימדי (D3) על שטח של כ- 5,750 קמ"ר. 

 

בחודש פברואר 2019 הודיעה ExxonMobil  לרציו גיאנה כי כחלק מתהליך הפיענוח של נתוני הסקר הסייסמי ובהתאם להוראות ההסכם החליטה לבצע קידוח אקספלורציה בבלוק Kaieteur, במטרה הנמצאת בחלק הדרומי של הבלוק. החלטת ExxonMobil התקבלה לאחר שזוהו בבלוק מספר מטרות (Leads) שהעבודה עליהם נמצאת בשלבי בשלות שונים.

 

במהלך חודש מאי 2019 הודיעה רציו גיאנה ל- ExxonMobil על החלטתה לשמור על חלקה בבלוק (25%) ולממן את השתתפותה בקידוח הצפוי.

 

בלוק Kaieteur גובל בבלוק Stabroek שבו נמצאה בשנת 2015 תגלית Liza על ידי ExxonMobil. זו הייתה תגלית הנפט הראשונה בגיאנה, ומאז נמצאו 16 תגליות נוספות בשטח הבלוק בהיקף של למעלה מ- 8 מיליארד חביות נפט. 

תמצית דוח משאבים פרוספקטיביים בבלוק Kaieteur

 

*עפ"י הערכת משאבים מנובאים שלNSAI  כמפורט בדוח המיידי של השותפות מיום 14.5.2019 | הפרוספקטים Hoatzin ,Tanager ו- Toucanכוללים 10, 2 ו- 6 שכבות מטרה, בהתאמה. אומדן כמויות המשאבים המנובאים המוצג בטבלה בנוגע לפרוספקטים אלה סוכם באופן סטטיסטי. בשונה מסכימה אריתמטית פשוטה, שתוצאתה אומדני כמויות גדולים יותר, הסכימה הסטטיסטית מתחשבת בסיכויי ההצלחה הגיאולוגית בהתייחס לאומדני הכמויות high estimate, best estimate, low estimate בכל אחת משכבות המטרה, ולכן הכמות המצרפית של אומדני הכמויות בפרוספקטים האמורים לפי הסכימה הסטטיסטית נמוכה יותר. סיכויי ההצלחה הגיאולוגית המוצגים ביחס לכל אחד מהפרוספקטים האמורים (על כל שכבות המטרה שלהם) סוכמו סטטיסטית בטבלה זו. הנתונים בטבלה לעיל ביחס להסתברות להצלחה גיאולוגית מייצגים את ההסתברות למציאת נפט בכל פרוספקט לפחות בשכבת מטרה אחת, בעוד שהנתונים בטבלה בשקף הבא מייצגים את ההסתברות למציאת נפט בכל שכבת מטרה בנפרד.